ردیف                        

                                                      آزمایشگاه                                                        

1

هیدرولیک و پنوماتیک

2

دینامیک و ارتعاشات

3

مکانیک سیالات

4

انتقال حرارت

5

ترمودینامیک

6

ماشین ابزار

7

اتومکانیک

8

رباتیک