نام آزمايشگاه/ کارگاه آموزشی موجود                                                                                  

کارگاه جوشکاري

آزمایشگاه متالوگرافی و ریزساختار مواد

آزمایشگاه انجماد و ريخته گري

آزمایشگاه کانه آرایی و تغلیظ مواد

آزمایشگاه تولید فلزات 1

آزمایشگاه‌ اصول استخراج فلزات

آزمایشگاه تولید فلزات غیرآهنی

آزمايشگاه خواص مکانيکي مواد

آزمايشگاه عمليات حرارتي

نام آزمايشگاه/ کارگاه پژوهشی مصوب دانشکده

آزمایشگاه تحقیقاتی مکانوشیمیایی و فعال‌سازی مکانیکی

آزمایشگاه تحقیقات جوش و اتصالات

آزمایشگاه تحقیقاتی خوردگی، پوشش‌دهی‌و بیوتکنولوژی (در شرف تصویب)