13 آذر

پژوهش و فناوری: مدرسه و دانشگاه

زنگ پژوهش و تقدیر از دانش آموزان برتر

14 آذر

پژوهش و فناوری: پشتیبانی از تولید

برنامه دانشگاهها، پژوهشگاهها و پارکهای علم و فناوری متناسب با عنوان روز

15 آذر

پژوهش و فناوری: مانع زدایی از تولید

برنامه دستگاه های اجرایی متناسب با عنوان روز و افتتاح بیست و دومین نمایشگاه پژوهش، فناوری و فن بازار

16 آذر

پژوهش و فناوری: علوم انسانی و علوم پایه

توسعه علمی و مشارکت در پاسخگویی به نیازهای جامعه

17 آذر

پژوهش، فناوری و اثربخشی اجتماعی

برگزاری مراسم متناسب

18 آذر

بزرگداشت پژوهشگران و فناوران

جشنواره تقدیر از پژوهشگران و فناوران برتر تحقیقاتی