1400/06/31 :: ٠٨:٣٠
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاعیه آقای علی شریفی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد- گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی ارائه دهنده:علی شریفی

دفاعیه آقای علی شریفی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته مهندسی مواد- گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

ارائه دهنده:علی شریفی

 

عنوان: سنتز پودر و ساخت کامپوزیت مولتی فروئیک BCZT-CFO ی اصلاح شده و بررسی خواص الکتریکی و مغناطیسی آن

 

 

زمان: 12/7/1400 ساعت: 14-12

 

 

اساتید محترم داور: دکتر حکیمه شریفی فرد -دکتر فاطمه حیدری

اساتید  محترم راهنما:

دکتر راضیه حیاتی-دکتر نادر ستوده

استاد محترم مشاور: دکتر قاسم رضایی

 

مکان: به صورت مجازی (http://webinar2.yu.ac.ir/rhayati_consultation/)


خروج