اخبار > آگهی مناقصه عمومی خریداری زمین جهت احداث ایستگاه کشاورزی (آموزشی و تحقیقاتی) دانشگاه یاسوجپنج شنبه ١٠ آبان ١٣٩٧ :: ٠٨:٣٥

آگهی مناقصه عمومی خریداری زمین جهت احداث ایستگاه کشاورزی (آموزشی و تحقیقاتی) دانشگاه یاسوج

دانشگاه یاسوج ، در نظر دارد یک قطعه زمین جهت احداث ایستگاه کشاورزی (آموزشی و تحقیقاتی) را با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید.

آگهی مناقصه عمومی خریداری زمین جهت احداث ایستگاه کشاورزی (آموزشی و تحقیقاتی) دانشگاه یاسوج

  بسمه تعالی


آگهی مناقصه عمومی خریداری زمین جهت احداث ایستگاه کشاورزی (آموزشی و تحقیقاتی) دانشگاه یاسوج

  دانشگاه یاسوج با استناد به آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی کشور در نظر دارد یک قطعه زمین جهت احداث ایستگاه کشاورزی (آموزشی و تحقیقاتی) را با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید.

موضوع مناقصه:

خرید زمین جهت احداث ایستگاه کشاورزی (آموزشی و تحقیقاتی)

مشخصات زمین:

-          مساحت ایستگاه حدود 5 هکتار

-          واقع در شعاع حداکثر 25 کیلومتر از شهر یاسوج

-          دارای تأسیسات زیربنایی اعم از گاز، برق و آب کشاورزی

-          دارای امکانات پرورش دام و طیور

-          دارای اسناد قانونی مالکیت

-          کاربری ملک به طور دقیق احراز و تغییر کاربری این اراضی تابع قانون اصلاح تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۸۶ باشد.

-          رأی کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شهر سازی و معماری در خصوص کاربری

-           سند مالکیت رسمی ، فاقد هر گونه معارض و اختلاف باشد. (استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک)

-          میزان تراکم مورد خریداری مبتنی بر پروانه ساختمانی معتبر صادره از شهرداری و با رعایت طرح تفضیلی و کاربری ملک

-          رعایت مفاد 5 در مورد اراضی که مالکیت آنها با توجه به مواد 147 و 148 صادر شده

-         استعلام از شهرداری در مورد املاک و اراضی در محدوده و حریم قانونی شهرها (استعلام از شهرداری)

-         ملک طلق باشد (در اراضی وقفی، رهنی و شرطی نباشد)

لذا از کلیه افراد حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت در این زمینه جهت شرکت در مناقصه دعوت می­گردد از روز شنبه مورخ 1397/08/12تا ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 1397/08/23با ارایه یک فقره فیش واریزی به مبلغ 500/000(پانصد هزار) ریال به حساب شماره 7875940264 بنام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه یاسوج به دفتر معاونت اداری و مالی دانشگاه مراجعه، اسناد و مدارک مناقصه را دریافت و حداکثر تا ساعت12 روز شنبه مورخ 1397/09/3 مدارک و مستندات خود را تحویل و رسید دریافت نمایند.سایر شرایط مناقصه مطابق موارد مندرج در آگهی مناقصه چاپ شده در روزنامه شماره 139 مورخ 1397/8/12 می باشد.

1- کلیه کسورات قانونی بر عهده مناقصه­گر (فروشنده) می­باشد. (به استثناء مالیات بر ارزش افزوده، مطابق بند 10 این فراخوان)

2- پس از دریافت اسناد و ثبت اسم در لیست مناقصه­گران در صورت عدم تمایل به شرکت برای مناقصه می­بایست مراتب را تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 1397/08/26به دستگاه مناقصه گزار کتباً اطلاع دهند.

3- زمان بازگشایی پاکت­های پیشنهاددهندگان در ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ  1397/09/05دفتر معاونت اداری و مالی دانشگاه می­باشد.

4- دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات بر اساس مفاد آیین­نامه مالی و معاملاتی دانشگاه مختار می­باشد.

5- مناقصه­ گر بایستی مبلغ 3.000.000.000 ریال (سه میلیارد ریال) ضمانت­نامه معتبر بانکی به عنوان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار در پاکت الف ارایه نمایند.  (تضمین یاد شده بایستی منطبق بر آخرین مصوبات هیأت دولت باشد)

6- شرایط تکمیل پاکات مناقصه به ترتیب ذیل می­باشد:

پاکت الف- ضمانت­نامه شرکت در مناقصه

پاکت ب- حاوی مستندات و موئد توانمندی­های کاری و تخصصی مناقصه­ گر و سوابق مربوطه و اسناد و قبول پذیرش شرایط مندرج در آگهی فراخوان مناقصه و مستندات ممهور به مهر مناقصه­ گر با مهر اصل و امضای متقاضی و مناقصه­گزار

پاکت ج نامه رسمی ممهور به مهر مناقصه­ گر با ذکر قیمت پیشنهادی به ریال (با عدد و حروف و بدون خط خوردگی) با اصل مهر و امضای مجاز و تعهدآور متقاضی

7- هزینه­ های چاپ و آگهی ­های مربوطه در یک یا چند روزنامه و یا سایت به عهده برنده مناقصه می­باشد. (در مواردی که مناقصه برنده ندارد یا به هر دلیل لغو و یا تجدید می­شود هزینه ­های مربوط به چاپ آگهی به عهده دانشگاه می­باشد.)

8- به پیشنهادهای مخدوش و یا مشروط ترتیب اثر داده نمی­شود.

9- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط آیین­نامه مالی و معاملاتی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی کشور می­باشد.

10- مالیات بر ارزش افزوده در صورت ارائه گواهی از سوی مناقصه­ گر بر عهده کارفرما می­باشد.

11- مناقصه­گر بایستی به صورت کتبی اعلام نماید که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب دی ماه 1337 نمی­باشند.

12- قیمت اعلامی برنده مناقصه می­بایست با عنایت به آیین­نامه مالی و معاملاتی دانشگاه­ها مبنی بر رعایت صرفه و صلاح دانشگاه، کمتر از قیمت اعلامی از سوی کارشناس رسمی زمین و مسکن باشد.

13- مکان تحویل مدارک تکمیل شده: یاسوج، خیابان پاسداران، سازمان مرکزی دانشگاه یاسوج، دفتر معاونت اداری و مالی دانشگاه

 ردیف

پیشنهاد دهنده

مساحت زمین

 فاصله از شهر یاسوج (کیلومتر)

مشخصات زمین

 قیمت پیشنهادی

سند مالکیت

تأسیسات زیربنایی

امکانات

به عدد

به حروف

آب

برق

گاز

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 ·          مناقصه­ گر مکلف است مستندات مربوط به زمین و امکانات موردنظر دانشگاه (سند مالکیت، متراژ واقعی زمین، نقشه و کروکی، استعلامات از مراجع ذی­ربط و ... ) و اسناد هویتی مناقصه­ گر را در پاکت (ب) ارایه نماید. (موارد مذکور بایستی نسخه برابر اصل شده از طرف مراجع قانونی باشد)