اخبار > فراخوان آگهی مزایده عمومی اجاره مغازه و کانکس دانشگاه یاسوج سال تحصیلی 99-1398چهارشنبه ١٣ شهريور ١٣٩٨ :: ٠٩:١٧

فراخوان آگهی مزایده عمومی اجاره مغازه و کانکس دانشگاه یاسوج سال تحصیلی 99-1398

دانشگاه یاسوج در نظر دارد به منظور رفاه حال دانشجویان، تعدادی مغازه و کانکس را با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی یک مرحله­ ای به افراد واجد شرایط واگذار نماید.

فراخوان آگهی مزایده عمومی  اجاره مغازه و کانکس دانشگاه یاسوج  سال تحصیلی 99-1398

فراخوان آگهی مزایده عمومی  اجاره مغازه و کانکس دانشگاه یاسوج  سال تحصیلی 99-1398

دانشگاه یاسوج با استناد به آیین­نامه مالی و معاملاتی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی کشور در نظر دارد به منظور رفاه حال دانشجویان، تعدادی مغازه و کانکس را با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی یک مرحله­ ای به افراد واجد شرایط واگذار نماید.

عنوان مزایده: اجاره مغازه و کانکس دانشگاه یاسوج

*** هزینه خرید اسناد مزایده 400.000 ریال (به حساب 7875940264 بنام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه یاسوج) می­باشد.

لذا از افراد حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت در این زمینه جهت شرکت در این مزایده دعوت می­گردد از تاریخ نشر آگهی (1398/06/12) تا روز ­شنبه مورخ 1398/06/16ساعت 13جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطلاعات با ارائه یک فقره فیش واریزی به مبلغ 400.000 ریال (چهارصد هزار ریال) به حساب شماره 7875940264 بنام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه یاسوج، به دفتر معاونت اداری و مالی (آقای فرهاد کریمی) مراجعه و حداکثر تا روز سه شنبه مورخ 1398/06/26ساعت 10، قیمت پیشنهادی و مدارک و مستندات خود را در سه پاکت دربسته و لاک و مهر شده، تحویل و رسید دریافت نمایند.