اخبار > آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای پروژه اجرای احداث سازه ساختمان خوابگاه متاهلی دانشجویی دانشگاه یاسوجدوشنبه ٣ مهر ١٣٩٦ :: ١٣:٥٦

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای پروژه اجرای احداث سازه ساختمان خوابگاه متاهلی دانشجویی دانشگاه یاسوج

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای پروژه اجرای احداث سازه ساختمان خوابگاه متاهلی دانشجویی دانشگاه یاسوج

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای پروژه اجرای احداث سازه ساختمان خوابگاه متاهلی دانشجویی دانشگاه یاسوج

 

  دانشگاه یاسوج با استناد به آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در نظر دارد پروژه اجرای احداث ساختمان خوابگاه متاهلی دانشجویی دانشگاه یاسوج با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذار نماید.

1- متراژ تقریبی ساختمان  7600 متر مربع که به صورت تونلی اجرا می شود.

2- برآورد تقریبی 21.000.000.0000(بیست و یک میلیارد) ریال

3- محل تأمین اعتبار از طرحهای عمرانی دانشگاه یاسوج و کلیه پرداخت ها در قالب اسناد خزانه اسلامی پرداخت ها صورت می گیرد.

4-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 1.100.000.000 (یک میلیارد و صد میلیون)ریال می باشد (فقط ضمانت نامه معتبر بانکی)

5- مدت اجرای کار از زمان تحویل کارگاه به برنده مناقصه به مدت 6 ماه شمسی

6- محل اجرای پروژه : سایت دانشگاه یاسوج

7- پیمان به صورت اجرای کارهای ساختمانی به طور سر جمع (مقطوع) و براساس فهرست بهای ابنیه سال 1396 (بخشنامه 100/6405     

مورخ 89/2/4 موضوع انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سر جمع ، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری) می باشد.

8- اعضاء کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشند.

لذا از کلیه پیمانکاران واجد صلاحیت (مورد تأیید در ساجات) دارای پایه حداقل 3 با اجرای حداقل 10 هزار متر مربع سازه تونلی دعوت می گردد از روز چهار شنبه مورخ1396/6/29تا آخر وقت اداری روز دو شنبه مورخ 1396/7/10 با ارایه یک فقره فیش واریزی به مبلغ 500.000(پانصد هزار ) ریال به حساب شماره 7875940264 بنام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه یاسوج به واحد قراردادها (فرهاد کریمی) مراجعه و اسناد و مدارک مناقصه را دریافت و از روز سه شنبه مورخ1396/7/11 لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1396/7/22 مدارک و مستندات خود را درسه پاکت دربسته و لاک و مهر شده به شرح ذیل تحویل و رسید دریافت نمایند.

پاکت الف : حاوی ضمانت نامه معتبر  بانکی به مبلغ1/100/000/000 (یک میلیارد و صد میلیون ریال )

پاکت ب: حاوی اسناد قبول و پذیرش شرایط مندرج در آگهی فراخوان مناقصه و مستندات ممهور به مهر مناقصه گر حاوی مستندات مؤید توانمندیهای کاری و تخصص مناقصه گر و سوابق مربوط

پاکت ج: نامه رسمی ممهور به مهر مناقصه گر و با ذکر قیمت پیشنهادی و آنالیز و ساختار شکست

لازم است هرسه پاکت یاد شده در یک پاکت کلی دربسته ولاک ومهر شده ارایه گردد.

 سایر شرایط مناقصه به شرح ذیل می باشد: 

1- تاریخ افتتاح پاکات مرحله اول روز یکشنبه مورخ 1396/7/23  ساعت 10 صبح دفتر معاونت اداری مالی دانشگاه می باشد متقاضیان در صورت تمایل می توانند حضور داشته باشند 

2-  هزینه های چاپ و آگهی های مربوط به عهده برنده مناقصه می باشد.

3- به پیشنهادهای مخدوش ویا مشروط ترتیب اثر داده نمی شود.

4- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور می باشد.

5- مالیات بر ارزش افزوده در صورت ارائه گواهی از سوی پیمانکار بر عهده کار فرما می باشد.

6- مکان تحویل مدارک تکمیل شده : یاسوج، خیابان پاسداران ، سازمان مرکزی دانشگاه یاسوج واحد قراردادها(آقای کریمی) 

                                                      

                                                    ((معاونت اداری و مالی دانشگاه یاسوج))