چاپ        ارسال به دوست

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای پروژه اجرای احداث سازه ساختمان خوابگاه متاهلی دانشجویی دانشگاه یاسوج

 

  دانشگاه یاسوج با استناد به آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در نظر دارد پروژه اجرای احداث ساختمان خوابگاه متاهلی دانشجویی دانشگاه یاسوج با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذار نماید.

1- متراژ تقریبی ساختمان  7600 متر مربع که به صورت تونلی اجرا می شود.

2- برآورد تقریبی 21.000.000.0000(بیست و یک میلیارد) ریال

3- محل تأمین اعتبار از طرحهای عمرانی دانشگاه یاسوج و کلیه پرداخت ها در قالب اسناد خزانه اسلامی پرداخت ها صورت می گیرد.

4-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 1.100.000.000 (یک میلیارد و صد میلیون)ریال می باشد (فقط ضمانت نامه معتبر بانکی)

5- مدت اجرای کار از زمان تحویل کارگاه به برنده مناقصه به مدت 6 ماه شمسی

6- محل اجرای پروژه : سایت دانشگاه یاسوج

7- پیمان به صورت اجرای کارهای ساختمانی به طور سر جمع (مقطوع) و براساس فهرست بهای ابنیه سال 1396 (بخشنامه 100/6405     

مورخ 89/2/4 موضوع انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سر جمع ، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری) می باشد.

8- اعضاء کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشند.

لذا از کلیه پیمانکاران واجد صلاحیت (مورد تأیید در ساجات) دارای پایه حداقل 3 با اجرای حداقل 10 هزار متر مربع سازه تونلی دعوت می گردد از روز چهار شنبه مورخ1396/6/29تا آخر وقت اداری روز دو شنبه مورخ 1396/7/10 با ارایه یک فقره فیش واریزی به مبلغ 500.000(پانصد هزار ) ریال به حساب شماره 7875940264 بنام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه یاسوج به واحد قراردادها (فرهاد کریمی) مراجعه و اسناد و مدارک مناقصه را دریافت و از روز سه شنبه مورخ1396/7/11 لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1396/7/22 مدارک و مستندات خود را درسه پاکت دربسته و لاک و مهر شده به شرح ذیل تحویل و رسید دریافت نمایند.

پاکت الف : حاوی ضمانت نامه معتبر  بانکی به مبلغ1/100/000/000 (یک میلیارد و صد میلیون ریال )

پاکت ب: حاوی اسناد قبول و پذیرش شرایط مندرج در آگهی فراخوان مناقصه و مستندات ممهور به مهر مناقصه گر حاوی مستندات مؤید توانمندیهای کاری و تخصص مناقصه گر و سوابق مربوط

پاکت ج: نامه رسمی ممهور به مهر مناقصه گر و با ذکر قیمت پیشنهادی و آنالیز و ساختار شکست

لازم است هرسه پاکت یاد شده در یک پاکت کلی دربسته ولاک ومهر شده ارایه گردد.

 سایر شرایط مناقصه به شرح ذیل می باشد: 

1- تاریخ افتتاح پاکات مرحله اول روز یکشنبه مورخ 1396/7/23  ساعت 10 صبح دفتر معاونت اداری مالی دانشگاه می باشد متقاضیان در صورت تمایل می توانند حضور داشته باشند 

2-  هزینه های چاپ و آگهی های مربوط به عهده برنده مناقصه می باشد.

3- به پیشنهادهای مخدوش ویا مشروط ترتیب اثر داده نمی شود.

4- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور می باشد.

5- مالیات بر ارزش افزوده در صورت ارائه گواهی از سوی پیمانکار بر عهده کار فرما می باشد.

6- مکان تحویل مدارک تکمیل شده : یاسوج، خیابان پاسداران ، سازمان مرکزی دانشگاه یاسوج واحد قراردادها(آقای کریمی) 

                                                      

                                                    ((معاونت اداری و مالی دانشگاه یاسوج))

 


١٣:٥٦ - دوشنبه ٣ مهر ١٣٩٦    /    شماره : ٢٨٨٥    /    تعداد نمایش : ٢٢٠٧