اخبار > آگهی فراخوان واگذاری (مناقصه خدمات عمومی دانشگاه یاسوج، مناقصه امور انتظامات و حفاظت فیزیکی دانشگاه یاسوج، دانشکده نفت و گاز گچساران و دانشکده صنعت و معدن چرام و مناقصه امور نگهداری، راهبری،سرویس، تعمیر و نگهداری سیستم­های برودتی، حرارتی و تأسیسات (مکانیکی، گازی، آبی و برقی) دانشگاه یاسوج در سال 1399يکشنبه ٢٠ بهمن ١٣٩٨ :: ١٤:٠٢

آگهی فراخوان واگذاری (مناقصه خدمات عمومی دانشگاه یاسوج، مناقصه امور انتظامات و حفاظت فیزیکی دانشگاه یاسوج، دانشکده نفت و گاز گچساران و دانشکده صنعت و معدن چرام و مناقصه امور نگهداری، راهبری،سرویس، تعمیر و نگهداری سیستم­های برودتی، حرارتی و تأسیسات (مکانیکی، گازی، آبی و برقی) دانشگاه یاسوج در سال 1399

دانشگاه یاسوج در نظر دارد مناقصات عمومی فوق ­الذکر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید.

آگهی فراخوان واگذاری (مناقصه خدمات عمومی دانشگاه یاسوج، مناقصه امور انتظامات و حفاظت فیزیکی دانشگاه یاسوج، دانشکده نفت و گاز گچساران و دانشکده صنعت و معدن چرام و مناقصه امور نگهداری، راهبری،سرویس، تعمیر و نگهداری سیستم­های برودتی، حرارتی و تأسیسات (مکانیکی، گازی، آبی و برقی) دانشگاه یاسوج در سال  1399

آگهی فراخوان واگذاری (مناقصه خدمات عمومی دانشگاه یاسوج، مناقصه امور انتظامات و حفاظت فیزیکی دانشگاه یاسوج، دانشکده نفت و گاز گچساران و دانشکده صنعت و معدن چرام و مناقصه امور نگهداری، راهبری،سرویس، تعمیر و نگهداری سیستم­های برودتی، حرارتی و تأسیسات (مکانیکی، گازی، آبی و برقی) دانشگاه یاسوج در سال 1399

 

 دانشگاه یاسوج با استناد به آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی کشور در نظر دارد مناقصات عمومی فوق ­الذکر را  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه­گران و بازگشايي پاكت­ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس(ww.setadiran.ir) انجام خواهد شد و لازم است مناقصه­

گران در صورت عدم عضويت قبلي،‌ مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. .

 

 

مناقصه امور پشتیبانی و خدمات عمومی سال 1399 دانشگاه یاسوج


 مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : تا روز پنج شنبه مورخ 1398/11/24

مهلت زماني ارائه پيشنهاد :  روز یکشنبه تاريخ 1398/12/04

 

 

مناقصه امور انتظامات و حفاظت فیزیکی سال 1399 دانشگاه یاسوج، دانشکده نفت و گاز گچساران و دانشکده صنعت و معدن چرام

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : تا روز پنج شنبه مورخ 1398/11/24

مهلت زماني ارائه پيشنهاد :  روز یکشنبه تاريخ 1398/12/04

 

مناقصه امور نگهداری، راهبری،سرویس، تعمیر و نگهداری سیستم­های برودتی، حرارتی و تأسیسات (مکانیکی، گازی، آبی و برقی) سال 1399 دانشگاه یاسوج

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : تا روز پنج شنبه مورخ 1398/11/24

مهلت زماني ارائه پيشنهاد : روز یکشنبه تاريخ 1398/12/04

  اطلاعات تماس دستگاه مناقصه­ گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت الف:
یاسوج، خیابان پاسداران، ساختمان مدیریت دانشگاه، معاونت اداری و مالی دانشگاه