اخبار > آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای تعمیرات ساختمان دانشکده¬ ادبیات و علوم¬انسانی دانشگاه یاسوجسه شنبه ١٩ تير ١٣٩٧ :: ١١:٥٥

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای تعمیرات ساختمان دانشکده¬ ادبیات و علوم¬انسانی دانشگاه یاسوج

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای تعمیرات ساختمان دانشکده¬ ادبیات و علوم¬انسانی دانشگاه یاسوج

آگهی مناقصه عمومی  یک مرحله¬ای تعمیرات ساختمان دانشکده¬ ادبیات و علوم¬انسانی دانشگاه یاسوج

دانشگاه یاسوج با استناد به آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی کشور در نظر دارد پروژه تعمیرات ساختمان دانشکده­ ادبیات و علوم­ انسانی دانشگاه یاسوج با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار نماید.

 

1- برآورد تقریبی 1/300/000/000  ( یک میلیارد و سیصد میلیون) ریال

2- تأمین اعتبار از محل طرح­‌های عمرانی دانشگاه یاسوج و کلیه پرداخت‌­ها در قالب اسناد خزانه اسلامی با توجه به مفاد قانون بودجه سالیانه کشور طبق سررسیدهای ابلاغی از طرف سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه داری کل کشور صورت می‌­گیرد.

3-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه130/000/000 ( یکصدو­سی میلیون )ریال می باشد (فقط ضمانت نامه معتبر بانکی)

4- مدت اجرای کار از زمان تحویل کارگاه به برنده مناقصه به مدت 1 ماه شمسی

5- محل اجرای پروژه: سایت دانشگاه یاسوج

6- پیمان به صورت اجرای کارهای ساختمانی براساس فهرست بهای ابنیه، مکانیک و برق سال 1397

7- اعضاء کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار می­‌باشند.

لذا از کلیه پیمانکاران واجد صلاحیت (مورد تأیید در ساجات) دارای پایه حداقل 5 رشته ابنیه و 5 رشته تاسیسات  دعوت می­‌گردد از روز چهارشنبه مورخ 1397/04/20  تا آخر وقت اداری روز چهار­شنبه مورخ 1397/04/27 با ارائه یک فقره فیش واریزی به مبلغ 500/000 (پانصد هزار) ریال به حساب شماره 7875940264 بنام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه یاسوج به دفتر معاونت اداری ­و ­­مالی دانشگاه، مراجعه و اسناد و مدارک مناقصه را دریافت و از روز پنج­شنبه مورخ 1397/04/28، حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ  1397/05/07 مدارک و مستندات خود را درسه پاکت دربسته و لاک و مهر شده به شرح ذیل تحویل و رسید دریافت نمایند.

پاکت الف: حاوی ضمانت نامه معتبر  بانکی به مبلغ  130/000/000(یکصد­و­­سی میلیون ریال )

پاکت ب: حاوی اسناد قبول و پذیرش شرایط مندرج در آگهی فراخوان مناقصه و مستندات ممهور به مهر مناقصه­‌گر و مستندات موید توانمندی کاری و تخصصی مناقصه­‌گر و سوابق مربوط

پاکت ج: حاوی قیمت پیشنهادی

تبصره: لازم است کلیه شرکت کنندگان در مناقصه، آنالیز پیشنهاد قیمت خود را بر اساس آیتم­‌های مورد نظر مطابق بخشنامه شماره 1232579/96 مورخ 1396/03/31 در پاکت ( ج ) ارائه دهند.

لازم است هرسه پاکت یاد شده در یک پاکت کلی دربسته ولاک و مهر شده ارائه گردد.

سایر شرایط مناقصه به شرح ذیل می باشد: 

1-تعیین برنده مناقصه طبق دستور العمل تعیین دامنه قیمت­‌های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک‌­مرحله­‌ای و دومرحله‌­ای سازمان مدیریت و برنامه‌­ریزی کشور(شماره 158764/94 مورخ 1394/07/13)خواهد بود.

2- تاریخ افتتاح پاکات و بررسی پیشنهادات شرکت کنندگان و تعیین برنده روز دوشنبه مورخ 1397/05/08 در دفتر معاونت اداری ­و ­مالی دانشگاه می­‌باشد.

3-  هزینه­‌های چاپ و آگهی­‌های مربوط به عهده برنده مناقصه می­‌باشد.

4- به پیشنهادهای مخدوش و یا مشروط ترتیب اثر داده نمی­‌شود.

5- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط آیین‌­نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور می­‌باشد.

6- مالیات بر ارزش افزوده در صورت ارائه گواهی از سوی پیمانکار بر عهده کارفرما می­‌باشد.

7- مکان تحویل مدارک تکمیل شده: یاسوج، خیابان پاسداران، سازمان مرکزی دانشگاه یاسوج (معاونت اداری و مالی دانشگاه یاسوج)