اخبار > قابل توجه کلیه دانشجویان انصرافی و اخراجی دوره روزانهسه شنبه ١٦ بهمن ١٣٩٧ :: ٠٩:٠٣

قابل توجه کلیه دانشجویان انصرافی و اخراجی دوره روزانه

کلیه دانشجویان انصرافی و اخراجی دوره روزانه که بر اساس ضواط مندرج در دفترچه آزمون مجاز به شرکت در آزمون می باشند( و قصد ادامه تحصیل در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، اعم از دولتی یا غیر دولتی را دارند اقدام کنند.

قابل توجه کلیه دانشجویان انصرافی و اخراجی دوره روزانه