اخبار > اطلاعیه امور شاهد و ایثارگر دانشگاه خطاب به دانشجویان ارشديکشنبه ١٥ دی ١٣٩٨ :: ١٠:٥٤

اطلاعیه امور شاهد و ایثارگر دانشگاه خطاب به دانشجویان ارشد

امور شاهد و ایثارگر دانشگاه اطلاعیه ای را خطاب به دانشجویان ارشد صادر کرد

اطلاعیه امور شاهد و ایثارگر دانشگاه خطاب به دانشجویان ارشد

در این اطلاعیه آمده است:

به اطلاع دانشجویان ارشد شاهد و ایثارگر (به هر نسبت ایثارگری) می رساند جهت روشن شدن درصد ایثارگری و جانبازی خود به دفتر شاهد و ایثارگر دانشگاه (آقای خرام) واقع در حوزه معاونت دانشجویی مراجعه فرمایند.