اخبار > فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله­ ای برای آسانسور شماره یک و دو دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه یاسوجشنبه ١٣ بهمن ١٣٩٧ :: ١٥:٣٤

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله­ ای برای آسانسور شماره یک و دو دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه یاسوج

دانشگاه یاسوج در نظر دارد خرید، حمل، نصب، راه­اندازی و اجرای آسانسور شماره یک و دو دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه یاسوج را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله­ ای برای آسانسور شماره یک و دو دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه یاسوج

 

 

بسمه تعالی

 

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله­ ای خرید، حمل، نصب، راه ­اندازی و اجرای آسانسور شماره یک و دو دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه یاسوج

 دانشگاه یاسوج با استناد به آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی کشور در نظر دارد خرید، حمل، نصب، راه­اندازی و اجرای آسانسور شماره یک و دو دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه یاسوج را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه­گران و بازگشايي پاكت­ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس(ww.setadiran.ir) انجام خواهد شد و لازم است مناقصه­گران در صورت عدم عضويت قبلي،‌ مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار در سامانه روز یکشنبه مورخ 1397/11/14می­باشد.

 مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت12روز شنبه تاريخ 1397/11/20- مهلت زماني ارائه پيشنهاد : ساعت12 روز سه­شنبه تاريخ 1397/11/30

زمانن بازگشایی پاکت­ها: ساعت 12:30 روز سه­ شنبه مورخ 1397/11/30

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه­گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت­هاي الف:
یاسوج، خیابان پاسداران، ساختمان مدیریت دانشگاه، معاونت اداری و مالی دانشگاه