اخبار > آگهی فراخوان واگذاری (اجرای زیرسازی، فنس کشی و نصب کف پوش زمین ورزشی مجتمع خوابگاهی (خواهران) دانشگاه یاسوج و اجرای عملیات تکمیلی پروژه اجرای سالن سلف غذاخوری، اتاقک نگهبانی، آسفالت محوطه، تکمیل بخشی از طبقه اول و دیوار محوطه دانشکده صنعت و معدن چرامچهارشنبه ١٠ ارديبهشت ١٣٩٩ :: ٠٩:٤٧

آگهی فراخوان واگذاری (اجرای زیرسازی، فنس کشی و نصب کف پوش زمین ورزشی مجتمع خوابگاهی (خواهران) دانشگاه یاسوج و اجرای عملیات تکمیلی پروژه اجرای سالن سلف غذاخوری، اتاقک نگهبانی، آسفالت محوطه، تکمیل بخشی از طبقه اول و دیوار محوطه دانشکده صنعت و معدن چرام

دانشگاه یاسوج در نظر دارد مناقصات فوق­ الذکر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید.

آگهی فراخوان واگذاری (اجرای زیرسازی، فنس کشی و نصب کف پوش زمین ورزشی مجتمع خوابگاهی (خواهران) دانشگاه یاسوج و اجرای عملیات تکمیلی پروژه اجرای سالن سلف غذاخوری، اتاقک نگهبانی، آسفالت محوطه، تکمیل بخشی از طبقه اول و دیوار محوطه دانشکده صنعت و معدن چرام

آگهی فراخوان واگذاری (اجرای زیرسازی، فنس کشی و نصب کف پوش زمین ورزشی مجتمع خوابگاهی (خواهران) دانشگاه یاسوج و اجرای عملیات تکمیلی پروژه اجرای سالن سلف غذاخوری، اتاقک نگهبانی، آسفالت محوطه، تکمیل بخشی از طبقه اول و دیوار محوطه دانشکده صنعت و معدن چرام


 دانشگاه یاسوج با استناد به آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی کشور در نظر دارد مناقصات فوق ­الذکر را  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه­گران و بازگشايي پاكت­ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس(ww.setadiran.ir) انجام خواهد شد و لازم است مناقصه ­گران در صورت عدم عضويت قبلي،‌ مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. 


مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : تا ساعت 9 روز یکشنبه مورخ 1399/02/14

مهلت زماني ارائه پيشنهاد : تا ساعت 9 روز چهارشنبه مورخ 1399/02/24

زمان بازگشایی پاکات: ساعت 9:30 روز چهارشنبه مورخ 1399/02/24