رفتن به محتوای اصلی
x

ردیف

عنوان

دانلود فرم

فرم شماره 1

انتخاب استاد مشاور و پیشنهاد موضوع

دانلود

فرم شماره 3

طرح پیشنهادی رساله دکتری

دانلود

 فرم شماره 4

صورتجلسه دفاع از طرح پیشنهادی رساله دانشجویان دکتری 

دانلود

فرم شماره 5 الف 

ابلاغ تصویب طرح پیشنهادی رساله به استاد راهنما

دانلود 

فرم شماره 5 ب

ابلاغ تصویب طرح پیشنهادی رساله به استاد مشاور

دانلود

فرم شماره 6 

درخواست علی الحساب هزینه رساله دانشجویان دکتری

دانلود

فرم شماره 7 

گزارش پیشرفت و استمرار در فعالیتهای پژوهشی دانشجویان دکتری

دانلود

فرم شماره 8 

اعلام آمادگی شرکت در ارزیابی جامع کتبی/شفاهی دکتری

دانلود

فرم شماره 9 

معرفی نماینده تحصیلات تکمیلی برای آزمون کتبی/شفاهی جامع

دانلود

فرم شماره 10

دعوت نامه نماینده تحصیلات تکمیلی در جلسه آزمون جامع

دانلود

 فرم شماره 11 

صورتجلسه برگزاری آزمون جامع کتبی/شفاهی دانشجویان دکتری

دانلود

 فرم شماره 12 

صورتجلسه برگزاری پیش دفاع از رساله دکتری

دانلود

 فرم شماره 13

پیشنهاد تاریخ برگزاری دفاع از رساله دکتری

دانلود

 فرم شماره 14

صدور مجوز دفاع از رساله دکتری 

دانلود

فرم شماره 15 

دعوت نامه اساتید داور

دانلود

 فرم شماره 16

دعوت نامه نماینده تحصیلات تکمیلی در جلسه دفاع از رساله دکتری

دانلود

 فرم شماره 17

فرم ارزشیابی رساله دکتری

دانلود

 فرم شماره 18 

    گزارش نماينده تحصيلات تکميلي دانشگاه در جلسه دفاع از رساله‌ دکتری

دانلود

فرم شماره 19 

صورتجلسه دفاع از رساله دکتری

دانلود

 فرم شماره 20 

                   مجوز تکثیر و صحافی رساله دکتری

دانلود

 فرم شماره 21 

گزارش دانش آموختگي دانشجويان دکتری

دانلود 

 فرم شماره 22 

تسویه حساب دانشجویان دکتری

دانلود

فرم شماره 23 

                     درخواست انصراف دانشجويان تحصيلات تکميلي

دانلود

فرم شماره 24 

                        پرداخت حق الزحمه داور خارجي رساله دکتری 

دانلود

فرم شماره 25

        درخواست تسويه حساب نهايي هزينه رساله دانشجويان دکتری

دانلود

فرم شماره 25 ضمیمه 

       صورت ریز هزینه رساله‌ی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

دانلود 

 فرم شماره 27

                 تقاضای انتقال به صورت مهمان دانشجویان دکتری

دانلود

 فرم شماره 28

الف

درخواست تمديد سنوات تحصيلي دانشجويان دکتری(نیمسال نهم)

دانلود

فرم شماره 28 ب 

              درخواست تمديد سنوات تحصيلي دانشجويان  دکتری(نیمسال دهم)

دانلود